Från och med
 -
Till och med
Visar 41-50 av de 312 senaste notiserna

Stärkt konkurrenskraft för svensk sjöfart

Regeringen utvidgar nu sjöfartsstödet till att även omfatta flera olika typer av fartyg. Detta gör regeringen genom en förordningsändring som preliminärt kommer att träda i kraft den 1 juni 2014. Syftet är att jämna ut konkurrensnackdelar för svenskregistrerade fartyg och förhindra utflaggning.

Trafiksäker användning av mobiltelefon

Transportstyrelsen har med anledning av ett regeringsuppdrag redovisat åtgärder för att stödja en trafiksäker användning av mobiltelefon och kommunikationsutrustning under färd.

- Det här är en bra början på ett långsiktigt arbete för säkrare förare, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Beslut om lagändring som gör det enklare att följa upp trafiksäkerhetsbrott inom EU

Regeringen har i dag beslutat att utfärda en lagändring gällande internationellt polisiärt samarbete för att göra det lättare för myndigheter inom EU att följa upp trafiksäkerhetsrelaterade brott.

Regeringen föreslår tuffare regler mot fordonsrelaterade skulder

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om rätt att ta ett fordon i anspråk för betalning av fordringar på vissa skatter och avgifter. Syftet är att minska fordonsrelaterade skulder till det allmänna och att minska möjligheten att använda så kallade fordonsmålvakter.

Aktörsmöte om regelefterlevnad på väg

Den 18 mars träffade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd aktörer för att diskutera regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Bakgrunden till mötet är den fördjupade rapport om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg som Transportstyrelsen överlämnade till regeringen den 28 februari.

Tomas Brolin, Hans Brändström, Ingela Bendrot, Patrick Ky och Fredrik Kämpfe pratar om enklare och tydligare regler för flygsäkerheten.

Tydligare regler för flygsäkerhet

Den 13 mars träffade statssekreterare Ingela Bendrot Patrick Ky, verkställande direktör på Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA. Temat för mötet var hur EASA tillsammans med EU:s medlemsstater kan arbeta för enklare och tydligare regler för flygsäkerhet. På mötet deltog även Fredrik Kämpfe, biträdande rättsrådgivare på EASA. Från Näringsdepartementet medverkade också Hans Brändström, enhetschef, samt Tomas Brolin, luftfartshandläggare. Mötet utgjorde en del av ett besöksprogram som Patrick Ky gör bland EU:s medlemsstater.

Ministerrådet överens om Europeiska järnvägsbyråns verksamhet

EU:s transportministrar kom på rådsmöte den 14 mars överens om Europeiska järnvägsbyråns verksamhet. Därmed har rådet förhandlat färdigt den tekniska delen av fjärde järnvägspaketet. Statssekreterare Ingela Bendrot representerade Sverige vid mötet i Bryssel.

På remiss: Regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Transportstyrelsens förslag för att komma tillrätta med problem inom åkeri- och taxinäringen överlämnades idag till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Rapporten har skickats på remiss och remissvaren för delredovisning 2 och 3 ska vara inkomna till Näringsdepartementet senast den 27 mars 2014. Remissvaren för delredovisning 1 ska vara inkomna senast den 28 april 2014.

Regeringen tillstyrker 21 transportprojekt att ansöka om EU-pengar

Regeringen har idag beslutat att tillstyrka 21 projekt som har angivit att de önskar ansöka om bidrag ur EU:s TEN-T budget. Projekten omfattar väg, järnväg, luft och sjöfart.

Nytt nyhetsbrev om transporter och infrastruktur

I det senaste nyhetsbrevet om transporter och infrastruktur kan du läsa om arbetet med den nationella planen för transportsystemet 2014-2025, öppet möte om den maritima strategin, regeringens beslut om att ändra i trafikförordningen för avgifter gällande tunga, breda eller långa transporter, samt det uppdrag regeringen gett Trafikverket, som innebär att förutsättningarna för kortare väntetider för körkortsprov ska ses över.