En nationell samordnare mot våld i nära relationer

Dir. 2012:38

Utgiven:
26 april 2012

Typ:
Kommittédirektiv

Avsändare:
Justitiedepartementet

Sammanfattning

En nationell samordnare ska åstadkomma en kraftsamling för att motverka våld i nära relationer. I samordnarens uppdrag ingår att

  • samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer. Särskilt fokus ska läggas på rättsväsendet,
  • aktivt verka för att förbättra samverkan mellan berörda aktörer och bidra till en ökad samsyn kring hur våld i nära relationer bäst ska förebyggas och bekämpas,
  • särskilt överväga hur förebyggande insatser mot våld kan utvecklas och genomföras,
  • i samråd med berörda aktörer bidra till att sprida och förbättra genomslaget av befintlig kunskap på området,
  • överväga hur skyddet för och stödet till brottsoffren kan utvecklas och i detta sammanhang särskilt överväga hur kvinnojourers och andra berörda ideella organisationers verksamhet kan förstärkas,
  • aktivt verka för att synliggöra olika aspekter och negativa konsekvenser av våld i nära relationer för såväl berörda aktörer som allmänheten och
  • vid behov lämna förslag till hur arbetet mot våld i nära relationer kan förbättras och samverkan utvecklas på nationell, regional och lokal nivå.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2014.

  • Dir. 2012:38 En nationell samordnare mot våld i nära relationer
Kommittédirektiv (1 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)