Sveriges nationella reformprogram 2012

Utgiven:
20 april 2012

Typ:
Rapporter

Avsändare:
Statsrådsberedningen

Sammanfattning

Europa 2020-strategin utgör sedan juni 2010 EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Medlemsstaterna ska årligen utarbeta nationella reformprogram som presenterar genomförandet av strategin i den nationella politiken. Programmen ska i enlighet med den nya årscykeln för förstärkt ekonomisk samordning inom EU (den europeiska terminen) överlämnas till EU-kommissionen samtidigt som stabilitets- eller konvergensprogrammen i april varje år. Sveriges nationella reformprogram 2012 baseras på de åtgärder som aviserades i budgetpropositionen 2012 och 2012 års ekonomiska vårproposition. Riksdagens finansutskott har informerats om programmet.