Strålskydd och kärnsäkerhet

Till Miljödepartementets ansvarsområde hör kärnsäkerhet och skydd mot strålning. Departementet ansvarar bland annat för lagstiftningen på området.

Ett hus med ett kärnkraftverk i bakgrunden Foto: OKG

Säker strålmiljö är ett av de 16 miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om.

Strålskydd och kärnsäkerhet är ett område med stort internationellt samarbete. Sverige är mycket aktiv i detta arbete och då främst inom EU, FN:organet International Atomic Energy Agency, IAEA, Internationella strålskyddskommissionen ICRP samt OECD:s kärnenergibyrå, NEA.

Under Miljödepartementet lyder Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som har tillsynsansvar för strålskydd och kärnsäkerheten i Sverige. SSM finansierar också forskning inom området.

Den som bedriver kärnteknisk verksamhet eller annan verksamhet med strålning har ansvar för att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt och att radioaktivt avfall som uppstår omhändertas på ett säkert sätt. En god säkerhet och krisberedskap ska garanteras genom en relevant lagstiftning och stark tillsyn av berörda myndigheter.

Utvärdering av den långsiktiga säkerheten vid de svenska kärnkraftverken

Våren 2010 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett särskilt uppdrag om förstärkning av den långsiktiga säkerheten, bland annat kopplat till åldrande reaktorer och långa drifttider. Uppdraget redovisades hösten 2012 och visar att säkerheten vid de svenska kärnkraftverken kan upprätthållas även långsiktigt förutsatt att kraftbolagen genomför ytterligare säkerhetsförbättringar och att de förstärker sina åtgärder för kontroll och underhåll av reaktorerna.

Miljömålet Säker strålmiljö

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.