Mänskliga rättigheter

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter." Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är en viktig uppgift att stärka respekten för dem. Regeringens arbete för att främja de mänskliga rättigheterna genomsyrar de flesta nationella politikområdena och utrikespolitikens alla delar.

Vinjettbild mänskliga rättigheter