Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Biologisk mångfald är vår tids stora miljöutmaning tillsammans med klimatfrågan. Naturvården har under de senaste decennierna bytt fokus från att bilda naturreservat och andra typer av skydd, till att bevarandet av den biologiska mångfalden ska vara en naturlig komponent inom alla sektorer som nyttjar mark och vatten.

Foto: Lars-Olof Johansson/Johnér

Ekosystemtjänsterna är livsviktiga

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden. Mångfalden utgör basen för de ekosystemtjänster som är nödvändiga för mänsklighetens existens, som skogens produkter, livsmedel, vattenrening, upprätthållandet av luftens syrehalt och jordens bördighet. Även möjligheterna för människor att vistas i naturen och uppleva växter och djur, plocka bär och svamp är ekosystemtjänster. Riksdagen antog i juni 2014 en svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Bevarande av svensk natur utifrån internationella mål

Vid FN-toppmötet om biologisk mångfald 2010 i Nagoya, Japan, antogs mål, en ny strategisk plan och arbetsprogram för perioden 2011-2020 för att rädda den biologiska mångfalden. Nagoyaplanen innehåller 20 delmål med åtgärder som ska stoppa förlusten av biologisk mångfald och att senast 2020 säkra att ekosystem är motståndskraftiga mot exempelvis klimatförändringar och fortsätter att ge viktiga ekosystemtjänster.

Mål för arbetet med biologisk mångfald

Arbetet för att nå de svenska så kallade miljökvalitetsmålen bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Sju av miljökvalitetsmålen är nästan helt inriktade på biologisk mångfald: Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Myllrande våtmarker och Storslagen fjällmiljö.

Regeringen har fastställt 10 etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Etappmålen är övergripande och bidrar till att nå flera av miljökvalitetsmålen.

De svenska etappmålen svarar mot viktiga behov som har identifierats inom konventionen om biologisk mångfald i Nagoya 2010 och i EU-strategin för biologisk mångfald som antogs 2011. Naturvårdsverket har i uppgift att samordna uppföljningen av etappmålen för biologisk mångfald, i samråd med berörda myndigheter.