Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Biologisk mångfald är tillsammans med klimatfrågan vår stora miljöutmaning och en hörnsten i regeringens miljöpolitik. Naturvården har under de senaste decennierna utvecklats från att mest ha varit inriktad på bildandet av naturreservat och andra typer av skydd, till att bevarandet av den biologisk mångfalden ska vara en naturlig komponent inom alla sektorer som nyttjar mark och vatten.

Foto: Lars-Olof Johansson/Johnér

Riksdagen har antagit regeringens proposition "En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster". Detta är den första proposition om biologisk mångfald som presenteras sedan 1993. Regeringen vill synliggöra och inkludera ekosystemtjänsters värde i samhällsplanering och näringslivsutveckling. I propositionen presenteras det fortsatta arbetet med att stärka den biologiska mångfalden och säkra livsviktiga ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänsterna är livsviktiga

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden. Mångfalden utgör basen för de ekosystemtjänster som är nödvändiga för mänsklighetens existens, som skogens produkter, livsmedel, vattenrening, upprätthållandet av luftens syrehalt och jordens bördighet. Även möjligheterna för människor att vistas i naturen och uppleva växter och djur, plocka bär och svamp är ekosystemtjänster.

Bevarande av svensk natur utifrån internationella mål

Vid FN-toppmötet om biologisk mångfald 2010 i Nagoya, Japan, antogs mål, en ny strategisk plan och arbetsprogram för perioden 2011-2020 för att rädda den biologiska mångfalden. Nagoyaplanen innehåller 20 delmål med åtgärder som ska stoppa förlusten av biologisk mångfald och att senast 2020 säkra att ekosystem är motståndskraftiga mot exempelvis klimatförändringar och fortsätter att ge oss viktiga ekosystemtjänster.

Etappmål stöder arbetet med biologisk mångfald

En av de viktigaste svenska åtgärderna för bevarandet av den biologiska mångfalden är framtagandet av de svenska miljökvalitetsmålen, och det arbete som nu pågår för att genomföra åtgärder för att nå dem.

Regeringen har fastställt 10 etappmål om biologisk mångfald och ekosystemtjänster:

  • ekosystemtjänster och resiliens,
  • betydelsen av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster,
  • hotade arter och naturtyper,
  • invasiva främmande arter,
  • kunskap om genetisk mångfald,
  • helhetssyn på markanvändningen,
  • skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden,
  • miljöhänsyn i skogsbruket,
  • ett variationsrikt skogsbruk,
  • en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram.

Etappmålen svarar mot viktiga behov som har identifierats inom konventionen om biologisk mångfald i Nagoya 2010 och i EU-strategin för biologisk mångfald, som antogs 2011. Naturvårdsverket har i uppgift att samordna uppföljningen av etappmålen för biologisk mångfald, i samråd med berörda myndigheter.

Miljömålen för biologisk mångfald

Miljökvalitetsmålen är inriktade på miljön som helhet men sju av dem är nästan helt inriktade på biologisk mångfald: Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Myllrande våtmarker och Storslagen fjällmiljö.