Från och med
 -
Till och med
Visar 81-100 av de 517 senaste notiserna

Kampanjen No Hate Speech Movement genomförs i Sverige

Statens medieråd har fått i uppdrag av regeringen att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige. Kampanjen ska genomföras i syfte att höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på Internet.
Europarådets kampanj pågår från mars 2013 till mars 2014. En miljon kronor har avsatts för kampanjens genomförande.

Nyhetsbrevet Trossamfund 3/2013

Nummer 3/2013 av Nyhetsbrevet Trossamfund innehåller en inbjudan till Socialdepartementets och Nämnden för Statligt stöd till Trossamfundens (SST) gemnsamma trossamfundsseminarium under Almedalsveckan den 2 juli. Nyhetsbrevet länkar också till en sändning från Erik Ullenhags öppna samtal om religionsfrihetens plats i arbetslivet.

DO ska förbereda flytt till Tensta/Rinkeby

Regeringen har beslutat att uppdra åt Diskrimineringsombudsmannen att förbereda en omlokalisering av sin verksamhet till Tensta/Rinkeby. Beslutet är ett led i regeringens politik mot utanförskap och syftar till att bryta negativa utflyttningsspiraler i några av Stockholms stadsdelar där det finns ett utbrett utanförskap.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Religionsfrihet i arbetslivet - går det?

Integrationsminister Erik Ullenhag har bjudit in en rad myndigheter, organisationer och trossamfund till ett öppet samtal om religionsfrihetsfrågor inom arbetslivet. Under dagen diskuteras frågor om religionsfrihetens plats i arbetslivet från arbetstagares och arbetsgivares perspektiv.

Paneldeltagare från den tidigare konferensen om religionsfrihet i skolan. Paneldeltagare från den tidigare konferensen om religionsfrihet i skolan. Foto: Martina Huber, Regeringkansliet

Pressinbjudan: Samtal om religionsfrihet och arbetslivet den 4 juni

Integrationsminister Erik Ullenhag har bjudit in en rad myndigheter, organisationer och trossamfund till ett öppet samtal om religionsfrihetsfrågor inom arbetslivet. Under dagen diskuteras frågor om religionsfrihetens plats i arbetslivet från arbetstagares och arbetsgivares perspektiv. Media är välkomna att delta.

Erik Ullenhag har bjudit in myndigheter, organisationer och trossamfund till ett öppet samtal om religionsfrihetsfrågor inom arbetslivet. Foto: Nadja Ben Ammar, Regeringkansliet Erik Ullenhag har bjudit in myndigheter, organisationer och trossamfund till ett öppet samtal om religionsfrihetsfrågor inom arbetslivet. Foto: Nadja Ben Ammar, Regeringkansliet

Samtal om religionsfrihet och arbetslivet

Integrationsminister Erik Ullenhag har bjudit in en rad myndigheter, organisationer och trossamfund till ett öppet samtal om religionsfrihetsfrågor inom arbetslivet. Under dagen diskuteras frågor om religionsfrihetens plats i arbetslivet från arbetstagares och arbetsgivares perspektiv.

Marie Jacobsson. Foto: Pawel Flato

FN:s folkrättskommission har utsett Marie Jacobsson till specialrapportör för miljöskydd i samband med väpnade konflikter

FN:s Folkrättskommission har beslutat att ta upp frågan om hur miljön kan skyddas i krigssituationer och utsett Marie Jacobsson till specialrapportör för ämnet. Marie Jacobsson är UD:s Folkrättsambassadör.

Nyhetsbrevet Trossamfund 2/2013

I nummer 2/2013 av Nyhetsbrevet Trossamfund kan du läsa om när Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) diskuterade Det religiösa Sverige vid sitt senaste möte, regeringens samtal om religionsfrihet i undervisningen och påven Fransiscus installationsmässa i Rom.

Undomsminister Maria Arnholm och Alice Bah Kuhnke, ny generaldirektör för Ungdomsstyrelsen Undomsminister Maria Arnholm och Alice Bah Kuhnke, ny generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Alice Bah Kuhnke ny generaldirektör för Ungdomsstyrelsen

Regeringen har idag anställt Alice Bah Kuhnke som ny generaldirektör och chef för Ungdomsstyrelsen. Alice Bah Kuhnke tillträder sin nya position den 1 september i år då nuvarande generaldirektör Per Nilssons anställningstid löper ut i sommar. Alice Bah Kuhnkes förordnande löper fram till 31 augusti 2019.

Korthårig man med glasögon och långhårig man med skägg. Martin Berntsson, docent i religionsvetenskap vid Högskolan i Jönköping och professorn i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, Göran Larsson, utvecklade forskningsperspektivet på det religiösa Sverige. Foto: Regeringskansliet/Mats Bäckelin

Trossamfundsrådet fördjupar kunskaperna om det religiösa Sverige

- Vi tenderar att uppfatta att alla människor av muslimsk kulturell bakgrund tänker och tycker likadant. Men i själva verket finns det en mycket stor mångfald av åsikter inom islam. Inom forskningen vet vi vad de muslimska trossamfunden tycker och tänker. Men vi har en bristande uppfattning om vad vanliga muslimer anser i olika frågor.
Det berättade professorn i religionsvetenskap Göran Larsson när Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) onsdagen den 22 maj diskuterade det religiösa Sverige.

Erik Ullenhag tillsammans med ministerkollegor i Haag, Nederländerna. Erik Ullenhag tillsammans med ministerkollegor i Haag, Nederländerna. Foto: Richard van Elferen

Ministermöte för en samlad hbt-strategi

Integrationsminister Erik Ullenhag deltog på torsdagen den 16 maj i ett möte med ett antal EU-ministerkolleger i Haag, Nederländerna. Ministrarna ser med oro på dagens situation för hbt-personer i Europa. Mötet resulterade i ett dokument som uppmanar EU-kommissionen att verka för en sammanhållen hbt-strategi.
- Det är mycket glädjande att så många EU-länder står bakom initiativet i en tid när homofobin tyvärr fortfarande är utbredd i stora delar av Europa. Mer måste göras för att alla EU-medborgares mänskliga rättigheter ska respekteras och skyddas, säger Erik Ullenhag.

Birgitta Ohlsson till ministermöte om mänskliga rättigheter med Europarådet

Torsdagen den 16 maj äger Europarådets årliga ministermöte rum i Strasbourg. Sverige representeras av EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson. Fokus för diskussionen är demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet mot bakgrund av den ekonomiska krisen i Europa.

Kompromissframgång i slutsatser från FN:s kvinnokommissions 57:e sammanträde i New York

FN:s Kvinnokommissions (CSW) 57:e möte behandlade huvudtemat eliminering och förebyggande av alla former av våld mot kvinnor och flickor.

Birgitta Ohlsson tog emot utredning om våldsbejakande extremism i konfliktzoner

Rapporten "Förebyggande av våldsbejakande extremism i konfliktzoner - Åtgärder inom och utanför EU" är en av åtgärderna i regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Syftet är att beskriva och analysera vad andra EU-länder gör för att förebygga att individer åker till konflikt- och krigszoner och ansluter sig till extremistgrupper. Vidare föreslås insatser för att stärka det förebyggande arbetet i Sverige.

Satsning mot våldsbejakande extremism på nätet

Statens medieråd får i uppdrag att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial som kan användas av skolor, fritidsverksamhet och föreningsliv. Syftet är att öka ungas medie- och informationskunnighet och därigenom stärka dem mot antidemokratiska budskap på internet.

Agnieszka Kozlowska-Rajewicz och Maria Arnholm Agnieszka Kozlowska-Rajewicz och Maria Arnholm. Foto Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Föräldraledighet och barnomsorg i fokus vid polskt besök

Jämställdhetsminister Maria Arnholm tog idag emot Polens jämställdhetsminister, Agnieszka Kozlowska-Rajewicz. Agnieszka Kozlowska-Rajewicz är här för att studera hur föräldraledighet och barnomsorg är utformat i Sverige, och regeringens arbete med mäns våld mot kvinnor. Ministrarna kommer också att göra ett gemensamt besök till Rikspolisstyrelsen för att informeras om polisens arbete och särskilt den kampanj mot brott i nära relationer som polisen bedriver.

En skylt med texten Foto: Johnér.

Webbsidan om tolerans relanseras

I december 2011 lanserade regeringen en ny webbsida med svar på olika påståenden om invandring. Nu har sidan uppdaterats med nya siffror och nya påståenden. Totalt bemöts 17 vanliga påståenden på sidan, som exempelvis "Sverige är på väg att bli ett muslimskt land".

Vallagskommittén föreslår e-röstning och andra ändringar i valsystemet

2011 års vallagskommitté har i dag överlämnat sitt slutbetänkande E-röstning och andra valfrågor (SOU 2013:24) till justitieminister Beatrice Ask. Kommittén föreslår bland annat att försök med e-röstning via internet ska genomföras vid valen 2018.

Nyhetsbrev om jämställdhet

Ur innehållet: FN:s medlemsländer överens om att eliminera och förebygga våld mot kvinnor och flickor, Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter, EU-direktiv om jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser, Svend Dahl är ny utredare i utredningen om män och jämställdhet.

Runda bord med representanter från nationella minoriteter, regering och Europarådet Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Hur bra är Sverige på att respektera våra nationella minoriteter?

Idag den 11 april arrangerade Europarådet, tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementet, ett rundabordssamtal för att följa upp de synpunkter som har framkommit i uppföljningen av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter.

Samtalet syftade till att ge företrädare för de nationella minoriteterna, Europarådet, regeringen och andra offentliga aktörer tillfälle att ställa frågor kring, och samtala om, hur Sverige lever upp till de åtaganden som följer av ramkonventionen.