Från och med
 -
Till och med
Visar 121-140 av de 544 senaste notiserna

Birgitta Ohlsson tog emot utredning om våldsbejakande extremism i konfliktzoner

Rapporten "Förebyggande av våldsbejakande extremism i konfliktzoner - Åtgärder inom och utanför EU" är en av åtgärderna i regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Syftet är att beskriva och analysera vad andra EU-länder gör för att förebygga att individer åker till konflikt- och krigszoner och ansluter sig till extremistgrupper. Vidare föreslås insatser för att stärka det förebyggande arbetet i Sverige.

Satsning mot våldsbejakande extremism på nätet

Statens medieråd får i uppdrag att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial som kan användas av skolor, fritidsverksamhet och föreningsliv. Syftet är att öka ungas medie- och informationskunnighet och därigenom stärka dem mot antidemokratiska budskap på internet.

Agnieszka Kozlowska-Rajewicz och Maria Arnholm Agnieszka Kozlowska-Rajewicz och Maria Arnholm. Foto Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Föräldraledighet och barnomsorg i fokus vid polskt besök

Jämställdhetsminister Maria Arnholm tog idag emot Polens jämställdhetsminister, Agnieszka Kozlowska-Rajewicz. Agnieszka Kozlowska-Rajewicz är här för att studera hur föräldraledighet och barnomsorg är utformat i Sverige, och regeringens arbete med mäns våld mot kvinnor. Ministrarna kommer också att göra ett gemensamt besök till Rikspolisstyrelsen för att informeras om polisens arbete och särskilt den kampanj mot brott i nära relationer som polisen bedriver.

En skylt med texten Foto: Johnér.

Webbsidan om tolerans relanseras

I december 2011 lanserade regeringen en ny webbsida med svar på olika påståenden om invandring. Nu har sidan uppdaterats med nya siffror och nya påståenden. Totalt bemöts 17 vanliga påståenden på sidan, som exempelvis "Sverige är på väg att bli ett muslimskt land".

Vallagskommittén föreslår e-röstning och andra ändringar i valsystemet

2011 års vallagskommitté har i dag överlämnat sitt slutbetänkande E-röstning och andra valfrågor (SOU 2013:24) till justitieminister Beatrice Ask. Kommittén föreslår bland annat att försök med e-röstning via internet ska genomföras vid valen 2018.

Nyhetsbrev om jämställdhet

Ur innehållet: FN:s medlemsländer överens om att eliminera och förebygga våld mot kvinnor och flickor, Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter, EU-direktiv om jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser, Svend Dahl är ny utredare i utredningen om män och jämställdhet.

Runda bord med representanter från nationella minoriteter, regering och Europarådet Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Hur bra är Sverige på att respektera våra nationella minoriteter?

Idag den 11 april arrangerade Europarådet, tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementet, ett rundabordssamtal för att följa upp de synpunkter som har framkommit i uppföljningen av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter.

Samtalet syftade till att ge företrädare för de nationella minoriteterna, Europarådet, regeringen och andra offentliga aktörer tillfälle att ställa frågor kring, och samtala om, hur Sverige lever upp till de åtaganden som följer av ramkonventionen.

Thomas Hammarberg, FN-rådgivare, och Diana Nyman. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Expertmöte om antiziganism i Rosenbad

Regeringstjänstemän från europeiska länder, romska organisationer på europeisk nivå, representanter från internationella organisationer och forskare samlades i Rosenbad i Stockholm. Syftet var att belysa och lyfta frågan om antiziganism i Europa.

Erik Ullenhag

Europeiska regeringar saknar vilja att hjälpa


"I dag saknas i många europeiska länder ledarskapet för att stå upp för det självklara, nämligen att även romers mänskliga rättig­heter fullt ut ska respekteras."
Läs integrationsminister Erik Ullenhags debattartikel.
Foto på Good Relations logotype. Good Relations logotype.

EU-projektet Good Relations

Arbetsmarknadsdepartementet är partner i EU-projektet Good Relations, som initierats av inrikesministeriet i Finland. Projektet pågår mellan november 2012 och oktober 2014. Projektet finansieras delvis av Europeiska unionens program för grundläggande rättigheter och medborgarskap. Det övergripande syftet med projektet Good Relations är att motverka främlingsfientlighet och andra former av intolerans genom att främja goda relationer mellan olika grupper.

Romernas nationaldag

Foto på omslag av informationsmaterialet om regeringens romastrategi.

I dag firas romernas nationaldag. Det görs till minne av den första internationella romska konferensen som hölls den 8 april 1971. För ett år sedan fattade regeringen beslut om en strategi för romsk inkludering 2012-2032. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Romsk delaktighet och inflytande är en nödvändighet i det arbete som nu pågår med att genomföra strategin.

Svend Dahl - ny utredare för utredningen Män och jämställdhet

Svend Dahl, fil. dr. i statsvetenskap och chef för Liberala nyhetsbyrån, har utsetts att vara ny ordförande i utredningen Män och jämställdhet. Han ersätter PM Nilsson som har entledigats som ordförande på grund av en förändrad arbetssituation.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen ska utreda om barnkonventionen bör bli svensk lag

Regeringen vill ta reda på hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnkonventionen och tillsätter därför en utredare, Anita Wickström. Den särskilda utredaren ska även analysera för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen, det vill säga om den ska gälla som svensk lag.

FN:s råd för mänskliga rättigheter - 22:a sessionen avslutad

Efter fyra veckors arbete avslutades den 22 mars, den 22:a sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Sveriges roll i MR-rådet är ambitiös och aktiv. Under sessionen beslutades bland annat att en undersökningskommission ska utreda människorättsövergrepp i Nordkorea.

Ersättningen för personlig assistans ses över

Regeringen vill skapa en hållbar finansiering och kvalitetsutveckling av den personliga assistansen. Och komma till rätta med de problem som har upptäckts i nuvarande modell för ersättning för personlig assistans. Den 21 mars beslutade regeringen om direktiv för en översyn av ersättningen för personlig assistans och att ta fram förslag på en ändamålsenlig utformning av ersättningen.

Samtal om religionsfrihet och utbildningsväsendet

Integrationsminister Erik Ullenhag har bjudit in en rad myndigheter, organisationer och trossamfund till ett öppet samtal om religionsfrihet inom utbildningsväsendet. Samtalet berör bland annat innebörden av icke-konfessionell utbildning och elevers möjlighet till religionsutövning i skolan.

FN:s Kvinnokommissions 57:e möte avslutat - slutsatser om våld mot kvinnor och flickor antogs

De överenskomna slutsatserna - omtalade som historiska - slog fast att våld mot kvinnor också omfattar våld mot flickor. Slutdokumentet fastställde också att stater inte får åberopa kulturella och traditionella sedvänjor eller religion för att åsidosätta kvinnors och flickors rättigheter. Därmed befästes den grundläggande universalitetsprincipen, som innebär att de mänskliga rättigheterna ska tolkas på samma sätt i alla världens länder, oavsett vilken politik, religion eller kultur som är den dominerande.

Foto på Jasenko Selimovic och Nils Muiznieks. Jasenko Selimovic och Nils Muiznieks. Foto: Regeringskansliet.

Kommissionären för mänskliga rättigheter på besök

Statssekretarere Jasenko Selimovic träffade den 21 mars Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks. Under mötet diskuterades bland annat frågor om integration, romers och hbt-personers rättigheter i Sverige och Europa.

Barn- och äldreministern tog del av Rädda Barnens projekt för barnets rättigheter

Maria Larsson på besök på Nygårdsskolan i Borlänge.

Den 20 mars besökte Maria Larsson Rädda Barnens lokala projekt i Borlänge tillsammans med organisationens sverigechef Agneta Åhlund. Lokalföreningen arbetar med flera olika projekt för barnets rättigheter och stöttar barn i utsatta situationer och deras föräldrar.

Rapport om barn som misstänks för brott lämnades till regeringen

Barnombudsmannen har genomfört en granskning av hur de mänskliga rättigheterna respekteras när barn och unga frihetsberövas. Tisdagen den 19 mars lämnades rapporten om barn som misstänks för brott till barn- och äldreminister Maria Larsson.
- Det är bra att Barnombudsmannen har tagit fram statistik över hur många barn som suttit i arresten och varit häktade. Det har vi saknat, säger Maria Larsson.

Stefan Attefall möter påven Franciskus. Stefan Attefall möter påven Franciskus. Foto: Regeringskansliet

Katolska kyrkan betydande utförare av välfärdstjänster

Idag deltar civil- och bostadsminister Stefan Attefall vid installationsmässan för den nytillträdde påven Franciskus. Påven är ledare för världens största samfund, med 1,2 miljarder medlemmar, som också är en av världens mest inflytelserika organisationer inom vård och omsorg.
- Franciskus anses av många som ett bra val. Han är den förste påven från Latinamerika, och han har gjort sig ett namn som en ödmjuk man med ett starkt socialt patos, säger Stefan Attefall.