Från och med
 -
Till och med
Visar 121-140 av de 537 senaste notiserna
Thomas Hammarberg, FN-rådgivare, och Diana Nyman. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Expertmöte om antiziganism i Rosenbad

Regeringstjänstemän från europeiska länder, romska organisationer på europeisk nivå, representanter från internationella organisationer och forskare samlades i Rosenbad i Stockholm. Syftet var att belysa och lyfta frågan om antiziganism i Europa.

Erik Ullenhag

Europeiska regeringar saknar vilja att hjälpa


"I dag saknas i många europeiska länder ledarskapet för att stå upp för det självklara, nämligen att även romers mänskliga rättig­heter fullt ut ska respekteras."
Läs integrationsminister Erik Ullenhags debattartikel.
Foto på Good Relations logotype. Good Relations logotype.

EU-projektet Good Relations

Arbetsmarknadsdepartementet är partner i EU-projektet Good Relations, som initierats av inrikesministeriet i Finland. Projektet pågår mellan november 2012 och oktober 2014. Projektet finansieras delvis av Europeiska unionens program för grundläggande rättigheter och medborgarskap. Det övergripande syftet med projektet Good Relations är att motverka främlingsfientlighet och andra former av intolerans genom att främja goda relationer mellan olika grupper.

Romernas nationaldag

Foto på omslag av informationsmaterialet om regeringens romastrategi.

I dag firas romernas nationaldag. Det görs till minne av den första internationella romska konferensen som hölls den 8 april 1971. För ett år sedan fattade regeringen beslut om en strategi för romsk inkludering 2012-2032. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Romsk delaktighet och inflytande är en nödvändighet i det arbete som nu pågår med att genomföra strategin.

Svend Dahl - ny utredare för utredningen Män och jämställdhet

Svend Dahl, fil. dr. i statsvetenskap och chef för Liberala nyhetsbyrån, har utsetts att vara ny ordförande i utredningen Män och jämställdhet. Han ersätter PM Nilsson som har entledigats som ordförande på grund av en förändrad arbetssituation.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen ska utreda om barnkonventionen bör bli svensk lag

Regeringen vill ta reda på hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnkonventionen och tillsätter därför en utredare, Anita Wickström. Den särskilda utredaren ska även analysera för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen, det vill säga om den ska gälla som svensk lag.

FN:s råd för mänskliga rättigheter - 22:a sessionen avslutad

Efter fyra veckors arbete avslutades den 22 mars, den 22:a sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Sveriges roll i MR-rådet är ambitiös och aktiv. Under sessionen beslutades bland annat att en undersökningskommission ska utreda människorättsövergrepp i Nordkorea.

Ersättningen för personlig assistans ses över

Regeringen vill skapa en hållbar finansiering och kvalitetsutveckling av den personliga assistansen. Och komma till rätta med de problem som har upptäckts i nuvarande modell för ersättning för personlig assistans. Den 21 mars beslutade regeringen om direktiv för en översyn av ersättningen för personlig assistans och att ta fram förslag på en ändamålsenlig utformning av ersättningen.

Samtal om religionsfrihet och utbildningsväsendet

Integrationsminister Erik Ullenhag har bjudit in en rad myndigheter, organisationer och trossamfund till ett öppet samtal om religionsfrihet inom utbildningsväsendet. Samtalet berör bland annat innebörden av icke-konfessionell utbildning och elevers möjlighet till religionsutövning i skolan.

FN:s Kvinnokommissions 57:e möte avslutat - slutsatser om våld mot kvinnor och flickor antogs

De överenskomna slutsatserna - omtalade som historiska - slog fast att våld mot kvinnor också omfattar våld mot flickor. Slutdokumentet fastställde också att stater inte får åberopa kulturella och traditionella sedvänjor eller religion för att åsidosätta kvinnors och flickors rättigheter. Därmed befästes den grundläggande universalitetsprincipen, som innebär att de mänskliga rättigheterna ska tolkas på samma sätt i alla världens länder, oavsett vilken politik, religion eller kultur som är den dominerande.

Foto på Jasenko Selimovic och Nils Muiznieks. Jasenko Selimovic och Nils Muiznieks. Foto: Regeringskansliet.

Kommissionären för mänskliga rättigheter på besök

Statssekretarere Jasenko Selimovic träffade den 21 mars Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks. Under mötet diskuterades bland annat frågor om integration, romers och hbt-personers rättigheter i Sverige och Europa.

Barn- och äldreministern tog del av Rädda Barnens projekt för barnets rättigheter

Maria Larsson på besök på Nygårdsskolan i Borlänge.

Den 20 mars besökte Maria Larsson Rädda Barnens lokala projekt i Borlänge tillsammans med organisationens sverigechef Agneta Åhlund. Lokalföreningen arbetar med flera olika projekt för barnets rättigheter och stöttar barn i utsatta situationer och deras föräldrar.

Rapport om barn som misstänks för brott lämnades till regeringen

Barnombudsmannen har genomfört en granskning av hur de mänskliga rättigheterna respekteras när barn och unga frihetsberövas. Tisdagen den 19 mars lämnades rapporten om barn som misstänks för brott till barn- och äldreminister Maria Larsson.
- Det är bra att Barnombudsmannen har tagit fram statistik över hur många barn som suttit i arresten och varit häktade. Det har vi saknat, säger Maria Larsson.

Stefan Attefall möter påven Franciskus. Stefan Attefall möter påven Franciskus. Foto: Regeringskansliet

Katolska kyrkan betydande utförare av välfärdstjänster

Idag deltar civil- och bostadsminister Stefan Attefall vid installationsmässan för den nytillträdde påven Franciskus. Påven är ledare för världens största samfund, med 1,2 miljarder medlemmar, som också är en av världens mest inflytelserika organisationer inom vård och omsorg.
- Franciskus anses av många som ett bra val. Han är den förste påven från Latinamerika, och han har gjort sig ett namn som en ödmjuk man med ett starkt socialt patos, säger Stefan Attefall.

Förstärkt straffrättsligt skydd vid fridskränkningsbrott

Regeringen föreslår ändringar i straffbestämmelserna om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.
- De föreslagna ändringarna innebär att det straffrättsliga skyddet mot upprepade kränkningar av närstående eller tidigare närstående personer stärks ytterligare, säger justitieminister Beatrice Ask.

FN:s kvinnokommissions årliga möte 4-15 mars

FN:s kvinnokommission - UN Commission on the Status of Women (CSW) - inledde den 4 mars sitt årliga, två veckor långa möte i New York. Mötet är det 57:e i ordningen, och årets huvudtema är förebyggande och avskaffande av alla former av våld mot kvinnor och flickor.

Tisdag: Arnholm höll anförande i generaldebatten


Talet fokuserade på kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt kopplingen mellan jämställdhet, kvinnors självbestämmande och mäns våld mot kvinnor.

Onsdag: Nordiskt ministerseminarium


Sverige ansvarade i egenskap av ordförande i Nordiska Ministerrådet för ett nordiskt ministerseminarium på temat mäns och pojkars roll i förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och flickor.

Bättre stöd för ungdomar utanför gymnasieskolan

Ungdomar som är utanför gymnasieskolan och är under 20 år ska få bättre stöd från såväl kommuner som från Arbetsförmedlingen. Det föreslår regeringens särskilda utredare Ann-Marie Begler som i dag överlämnar delbetänkandet Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) till biträdande utbildningsminister Maria Arnholm.

Ökade insatser kring lönekartläggningar

Arbetsgivare måste rätta till orättvisa löner mellan män och kvinnor. Därför satsar regeringen nio miljoner kronor för att Diskrimineringsombudsmannen ska öka sina insatser kring lönekartläggningar på olika arbetsplatser

Demokratiministern tog emot SCB-kartläggning av politikeravhopp

I dag överlämnade Statistiska centralbyrån (SCB) sin studie över förtroendevalda till demokratiminister Birgitta Ohlsson. SCB har på regeringens uppdrag kartlagt förtroendevaldas situation och varför vissa väljer att lämna sina uppdrag i förtid.

Nytt informationsmaterial om strategin för romsk inkludering

Foto på omslag av informationsmaterialet om regeringens romastrategi.

För ett år sedan fattade regeringen beslut om en strategi för romsk inkludering 2012-2032. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Romsk delaktighet och inflytande är en nödvändighet i det arbete som nu pågår med att genomföra strategin.

Nyhetsbrev om det civila samhället

Skattereduktion för gåvor, stimulansbidrag till flyktingguider och ny statistik om det civila samhället 2010. Det är några av rubrikerna i nyhetsbrevet om det civila samhället, februari 2013.