Från och med
 -
Till och med
Visar 121-140 av de 550 senaste notiserna

Nyhetsbrevet Trossamfund 2/2013

I nummer 2/2013 av Nyhetsbrevet Trossamfund kan du läsa om när Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) diskuterade Det religiösa Sverige vid sitt senaste möte, regeringens samtal om religionsfrihet i undervisningen och påven Fransiscus installationsmässa i Rom.

Undomsminister Maria Arnholm och Alice Bah Kuhnke, ny generaldirektör för Ungdomsstyrelsen Undomsminister Maria Arnholm och Alice Bah Kuhnke, ny generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Alice Bah Kuhnke ny generaldirektör för Ungdomsstyrelsen

Regeringen har idag anställt Alice Bah Kuhnke som ny generaldirektör och chef för Ungdomsstyrelsen. Alice Bah Kuhnke tillträder sin nya position den 1 september i år då nuvarande generaldirektör Per Nilssons anställningstid löper ut i sommar. Alice Bah Kuhnkes förordnande löper fram till 31 augusti 2019.

Korthårig man med glasögon och långhårig man med skägg. Martin Berntsson, docent i religionsvetenskap vid Högskolan i Jönköping och professorn i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, Göran Larsson, utvecklade forskningsperspektivet på det religiösa Sverige. Foto: Regeringskansliet/Mats Bäckelin

Trossamfundsrådet fördjupar kunskaperna om det religiösa Sverige

- Vi tenderar att uppfatta att alla människor av muslimsk kulturell bakgrund tänker och tycker likadant. Men i själva verket finns det en mycket stor mångfald av åsikter inom islam. Inom forskningen vet vi vad de muslimska trossamfunden tycker och tänker. Men vi har en bristande uppfattning om vad vanliga muslimer anser i olika frågor.
Det berättade professorn i religionsvetenskap Göran Larsson när Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) onsdagen den 22 maj diskuterade det religiösa Sverige.

Erik Ullenhag tillsammans med ministerkollegor i Haag, Nederländerna. Erik Ullenhag tillsammans med ministerkollegor i Haag, Nederländerna. Foto: Richard van Elferen

Ministermöte för en samlad hbt-strategi

Integrationsminister Erik Ullenhag deltog på torsdagen den 16 maj i ett möte med ett antal EU-ministerkolleger i Haag, Nederländerna. Ministrarna ser med oro på dagens situation för hbt-personer i Europa. Mötet resulterade i ett dokument som uppmanar EU-kommissionen att verka för en sammanhållen hbt-strategi.
- Det är mycket glädjande att så många EU-länder står bakom initiativet i en tid när homofobin tyvärr fortfarande är utbredd i stora delar av Europa. Mer måste göras för att alla EU-medborgares mänskliga rättigheter ska respekteras och skyddas, säger Erik Ullenhag.

Birgitta Ohlsson till ministermöte om mänskliga rättigheter med Europarådet

Torsdagen den 16 maj äger Europarådets årliga ministermöte rum i Strasbourg. Sverige representeras av EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson. Fokus för diskussionen är demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet mot bakgrund av den ekonomiska krisen i Europa.

Kompromissframgång i slutsatser från FN:s kvinnokommissions 57:e sammanträde i New York

FN:s Kvinnokommissions (CSW) 57:e möte behandlade huvudtemat eliminering och förebyggande av alla former av våld mot kvinnor och flickor.

Birgitta Ohlsson tog emot utredning om våldsbejakande extremism i konfliktzoner

Rapporten "Förebyggande av våldsbejakande extremism i konfliktzoner - Åtgärder inom och utanför EU" är en av åtgärderna i regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Syftet är att beskriva och analysera vad andra EU-länder gör för att förebygga att individer åker till konflikt- och krigszoner och ansluter sig till extremistgrupper. Vidare föreslås insatser för att stärka det förebyggande arbetet i Sverige.

Satsning mot våldsbejakande extremism på nätet

Statens medieråd får i uppdrag att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial som kan användas av skolor, fritidsverksamhet och föreningsliv. Syftet är att öka ungas medie- och informationskunnighet och därigenom stärka dem mot antidemokratiska budskap på internet.

Agnieszka Kozlowska-Rajewicz och Maria Arnholm Agnieszka Kozlowska-Rajewicz och Maria Arnholm. Foto Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Föräldraledighet och barnomsorg i fokus vid polskt besök

Jämställdhetsminister Maria Arnholm tog idag emot Polens jämställdhetsminister, Agnieszka Kozlowska-Rajewicz. Agnieszka Kozlowska-Rajewicz är här för att studera hur föräldraledighet och barnomsorg är utformat i Sverige, och regeringens arbete med mäns våld mot kvinnor. Ministrarna kommer också att göra ett gemensamt besök till Rikspolisstyrelsen för att informeras om polisens arbete och särskilt den kampanj mot brott i nära relationer som polisen bedriver.

En skylt med texten Foto: Johnér.

Webbsidan om tolerans relanseras

I december 2011 lanserade regeringen en ny webbsida med svar på olika påståenden om invandring. Nu har sidan uppdaterats med nya siffror och nya påståenden. Totalt bemöts 17 vanliga påståenden på sidan, som exempelvis "Sverige är på väg att bli ett muslimskt land".

Vallagskommittén föreslår e-röstning och andra ändringar i valsystemet

2011 års vallagskommitté har i dag överlämnat sitt slutbetänkande E-röstning och andra valfrågor (SOU 2013:24) till justitieminister Beatrice Ask. Kommittén föreslår bland annat att försök med e-röstning via internet ska genomföras vid valen 2018.

Nyhetsbrev om jämställdhet

Ur innehållet: FN:s medlemsländer överens om att eliminera och förebygga våld mot kvinnor och flickor, Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter, EU-direktiv om jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser, Svend Dahl är ny utredare i utredningen om män och jämställdhet.

Runda bord med representanter från nationella minoriteter, regering och Europarådet Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Hur bra är Sverige på att respektera våra nationella minoriteter?

Idag den 11 april arrangerade Europarådet, tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementet, ett rundabordssamtal för att följa upp de synpunkter som har framkommit i uppföljningen av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter.

Samtalet syftade till att ge företrädare för de nationella minoriteterna, Europarådet, regeringen och andra offentliga aktörer tillfälle att ställa frågor kring, och samtala om, hur Sverige lever upp till de åtaganden som följer av ramkonventionen.

Thomas Hammarberg, FN-rådgivare, och Diana Nyman. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Expertmöte om antiziganism i Rosenbad

Regeringstjänstemän från europeiska länder, romska organisationer på europeisk nivå, representanter från internationella organisationer och forskare samlades i Rosenbad i Stockholm. Syftet var att belysa och lyfta frågan om antiziganism i Europa.

Erik Ullenhag

Europeiska regeringar saknar vilja att hjälpa


"I dag saknas i många europeiska länder ledarskapet för att stå upp för det självklara, nämligen att även romers mänskliga rättig­heter fullt ut ska respekteras."
Läs integrationsminister Erik Ullenhags debattartikel.
Foto på Good Relations logotype. Good Relations logotype.

EU-projektet Good Relations

Arbetsmarknadsdepartementet är partner i EU-projektet Good Relations, som initierats av inrikesministeriet i Finland. Projektet pågår mellan november 2012 och oktober 2014. Projektet finansieras delvis av Europeiska unionens program för grundläggande rättigheter och medborgarskap. Det övergripande syftet med projektet Good Relations är att motverka främlingsfientlighet och andra former av intolerans genom att främja goda relationer mellan olika grupper.

Romernas nationaldag

Foto på omslag av informationsmaterialet om regeringens romastrategi.

I dag firas romernas nationaldag. Det görs till minne av den första internationella romska konferensen som hölls den 8 april 1971. För ett år sedan fattade regeringen beslut om en strategi för romsk inkludering 2012-2032. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Romsk delaktighet och inflytande är en nödvändighet i det arbete som nu pågår med att genomföra strategin.

Svend Dahl - ny utredare för utredningen Män och jämställdhet

Svend Dahl, fil. dr. i statsvetenskap och chef för Liberala nyhetsbyrån, har utsetts att vara ny ordförande i utredningen Män och jämställdhet. Han ersätter PM Nilsson som har entledigats som ordförande på grund av en förändrad arbetssituation.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen ska utreda om barnkonventionen bör bli svensk lag

Regeringen vill ta reda på hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnkonventionen och tillsätter därför en utredare, Anita Wickström. Den särskilda utredaren ska även analysera för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen, det vill säga om den ska gälla som svensk lag.

FN:s råd för mänskliga rättigheter - 22:a sessionen avslutad

Efter fyra veckors arbete avslutades den 22 mars, den 22:a sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Sveriges roll i MR-rådet är ambitiös och aktiv. Under sessionen beslutades bland annat att en undersökningskommission ska utreda människorättsövergrepp i Nordkorea.

Ersättningen för personlig assistans ses över

Regeringen vill skapa en hållbar finansiering och kvalitetsutveckling av den personliga assistansen. Och komma till rätta med de problem som har upptäckts i nuvarande modell för ersättning för personlig assistans. Den 21 mars beslutade regeringen om direktiv för en översyn av ersättningen för personlig assistans och att ta fram förslag på en ändamålsenlig utformning av ersättningen.