Artikel från Näringsdepartementet

EU:s gemensamma jordbrukspolitik på ministermöte 18 mars

Publicerad

När EU-ländernas jordbruksministrar möts i Bryssel 18 mars kommer de att fortsätta förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. På dagordningen står också en diskussion om EU:s strategi för bioekonomi.

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige när EU:s ministerråd för jordbruk och fiske möts i Bryssel 18 mars. EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 står på dagordningen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

EU:s gemensamma jordbrukspolitik, GJP, efter 2020

EU-kommissionen presenterade förslaget till den gemensamma jordbrukspolitiken i juni 2018. Sedan dess har förslagets tre förordningsförslag diskuterats vid flera möten i jordbruks- och fiskerådet.

Förslagen innebär bland annat att medlemsländerna får större ansvar för att utforma och genomföra GJP. Varje land ska ta fram en strategisk plan för åtgärder och stödvillkor och som visar hur målen för jordbrukspolitiken ska nås. Politiken ska bli mer resultatorienterad och särskilda indikatorer ska styra uppföljningen. EU-kommissionen föreslår att en mer samordnad granskning införs, så kallad ”single audit”.

Vid mötet 18 mars vill ordförandeskapet att ministrarna ska ta ställning till förhandlingsläget i frågor som rör förslagets alla tre förordningar. Det handlar bland annat om vilka krav som ska ställas på lantbrukare för att få ta del av jordbruksstöd, regler för vinproduktion och om stödnivåer för investeringar.

I förhandlingarna om GJP anser regeringen att minskade utgifter, marknadsorientering, lika konkurrensvillkor, stärkta miljö- och klimatambitioner samt förenkling ska vara vägledande.

Regeringen är positiv till flexibilitet i genomförandet och till bättre resultatorientering och står bakom föreslagna mål. Regeringen vill däremot se ytterligare förenklingar och lägger stor vikt vid att förslaget om samordnad granskning införs fullt ut för att undvika överlappande kontroll och revision.

Regeringen är positiv till stärkt klimat- och miljönytta men anser att förslaget behöver utvecklas. Regeringen vill se ett ökat fokus på riktade åtgärder på miljö- och klimatområdet.

Djurvälfärd är en del av den gemensamma jordbrukspolitiken och här vill regeringen se tydligare krav och förslag.

EU:s strategi för bioekonomi

EU-kommissionen presenterade i oktober 2018 en uppdatering av bioekonomistrategin som antogs 2012. Syftet är en hållbar bioekonomi i EU med starkare koppling mellan ekonomi, samhälle och miljö.

På initiativ av ordförandeskapet förväntas ministrarna diskutera goda nationella och regionala exempel som kan bidra till arbetet med strategin.

Regeringen stöder ambitionen att anpassa strategin enligt EU:s övergripande prioriteringar men för att ta ställning till enskilda åtgärder anser regeringen att det behövs mer information och konsekvensanalys.

Övriga frågor

Bland annat kommer den nederländska delegationen att informera om ett beslut av den tekniska överklagandenämnden vid europeiska patentverket om patent baserat på växtförädling. Ministrarna kommer också att få information om flera konferenser med koppling till den gemensamma jordbrukspolitiken.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige på mötet i Bryssel 18 mars. Det är första gången sedan regeringen tillträdde 21 januari som Jennie Nilsson företräder Sverige i ministerrådet.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om Agrifish-rdåets möte 18 mars

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.