Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi, #1: Förslag på indikatorer och styrning Diarienummer: S2011.033

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 december 2010 om propositionen En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (prop. 2010/11:47) och den 30 mars 2011 antogs strategin av riksdagen.

Strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser under åren 2011-2015. Förutom ett övergripande mål består strategin av sju långsiktiga mål som anger inriktningen för ANDT-arbetet i sin helhet. Dessa mål är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns. Till de långsiktiga målen knyts ett antal prioriterade mål som ska uppnås under strategiperioden.

Förutom målstrukturen är avsikten en ändamålsenlig organisation för öppna jämförelser, uppföljning och utvärdering av ANDT-strategins mål. I oktober 2010 gavs därför i uppdrag att kartlägga och föreslå indikatorer som kan ingå i en samlad uppföljning av de långsiktiga målen i strategin samt lämna förslag till baslinjemätning för ANDT-strategin.

Denna första delrapport består av förslag till utfallsmått (beteenden, skador) samt processmått (insatser) för de sju långsiktiga målen. Förutom ytterligare en rapport beträffande de långsiktiga målen så kommer under 2012 även en rapport med förslag till mått för de prioriterade målen under strategiperioden.

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär