Foto: Bild 1 och 3 Folio Bildbyrå, bild 2 Johnér Bildbyrå

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Sverige är och ska fortsatt vara en ledande forskningsnation. Nu har regeringen presenterat mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition som pekar ut riktningen framåt för svensk forskningspolitik. Den fria forskningen ska värnas samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar.

Ansvariga statsråd
Matilda Ernkrans
Ansvariga departement
Utbildnings­departementet
 • I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation. Forskning och innovation krävs för att starta ekonomin och bygga kompetens, konkurrenskraft och välfärd. I propositionen föreslår regeringen kraftiga höjningar av anslagen för forskning och utveckling i hela landet.

  Redan i år ökas anslagen med 3,4 miljarder kronor, jämfört med 390 miljoner kronor i ökning det första året i den senaste forskningspropositionen. Denna snabba ökning är viktig då pandemin riskerar minska den privata finansieringen av forskning. För åren 2022, 2023 och 2024 beräknas satsningarna till cirka 3,2 miljarder kronor, 3,3 miljarder kronor respektive 3,75 miljarder kronor.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kraftig förstärkning av svensk forskning

Den 17 december presenterade Matilda Ernkrans och Ibrahim Baylan innehållet i regeringens forsknings- och innovationsproposition som anger inriktningen för Sveriges forskningspolitik för åren 2021–2024.

Foto: Jonas Lindkvist/TT

Stärkt forskning inom hälsa och välfärd rustar för framtiden

Covid-19-pandemin har visat vikten av medicinsk forskning och innovation. Tack vare snabba insatser från forskare över hela världen har redan flera vaccin utvecklats. Nu presenterar regeringen satsningar inom hälsa, välfärd och life science på cirka en halv miljard kronor om året.

Matilda Ernkrans och Ibrahim Baylan

Matilda Ernkrans och Ibrahim Baylan berättar om innehållet i forsknings- och innovationspropositionen

Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och Ibrahim Baylan, näringsminister berätta om innehållet i forsknings- och innovationspropositionen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Satsningar på de fyra samverkansprogrammen

Genom satsningarna i forsknings- och innovationspropositionen vill regeringen se till att Sverige kan möta samhällets utmaningar och omställning samt bidra till näringslivets globala konkurrenskraft.

Matilda Ernkrans håller en pressträff om delar av innehållet i den kommande forsknings- och innovationspropositionen.
Matilda Ernkrans. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett nytt universitet i Mälardalen

Mälardalens högskola har en framstående position bland landets lärosäten och dess utbildning och forskning är viktiga för regionens tillväxt och utvecklingspotential. Som ett led i utvecklingen av den strategiska forskningspolitiken presenterar regeringen sin avsikt att högskolan nu ska bli universitet.

Matilda Ernkrans ler mot Sylvia Schwaag Serger, som står vänd med ryggen mot kameran.
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och ledamot i Nationella innovationsrådet, i samtal med ledamoten Sylvia Schwaag Serger under ett möte i Innovationsrådet tidigare i år. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Viktigt att Sverige är attraktivt för forskare

Ministern för forskning och högre utbildning Matilda Ernkrans, som också är ledamot i statsministerns Nationella innovationsråd, är både stolt och glad över att Sverige som relativt liten nation är en viktig aktör i den internationella forskningen.

 • Propositionens samhällsutmaningar

  I propositionen presenteras fem övergripande globala samhällsutmaningar som ligger i linje med Agenda 2030. Dessa utmaningar är bland annat Klimat och miljö, Hälsa och välfärd, Demokrati och starkt samhälle samt Digitalisering.

 • Klimat och miljö

  Klimatet är vår tids ödesfråga. Miljöförstöring och klimatförändringar påverkar havsmiljö, vattenkvalitet och tillgången till rent vatten. Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Isabella Lövin, f.d. miljö- och klimatminister samt vice statsminister, berätta om propositionens inriktning på klimat och miljö.

 • Hälsa och välfärd

  Sverige och världen har genomgått en enorm hälsoutmaning det senaste året. Nu görs en kraftig förstärkning av forskning om virus och pandemier, men också till en rad andra hälsoutmaningar. Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Lena Hallengren, socialminister, berätta om propositionens inriktning på hälsa och välfärd.

 • Demokratiskt och starkt samhälle

  Utvecklingen i Sverige och världen har de senaste åren medfört utmaningar när det gäller brottslighet och otrygghet. Propositionen har därför en särskild inriktning på ett demokratiskt och starkt samhälle. Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Mikael Damberg, inrikesminister, berätta om varför forskning är viktigt inom detta område.

 • Digitalisering

  Den digitala utvecklingen är betydelsefull för svensk innovationsförmåga, men det för också med sig utmaningar som behöver hanteras på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, berätta om propositionens inriktning på digital teknik och kompetens.

Innehåll om den forskningspolitiska propositionen 2020