Hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under senare år har flera reformer genomförts som stärkt hbtqi-personers rättigheter. Det finns dock alltjämt brister när det gäller hbtqi-personers situation i Sverige, inte minst när det gäller transpersoners situation. Reformarbetet måste därför fortsätta för att hbtqi-personer ska kunna leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras.

Aktuellt

Regeringens arbete för hbtqi-personers lika rättigheter

Sedan strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck presenterades 2014 har en rad ytterligare insatser vidtagits och flera utredningar som berör hbtqi-personers rättigheter har tillsatts. Regeringen fortsätter arbetet och vidtar nya åtgärder för att främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Illustration: Regeringskansliet

Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i Sverige

De formella rättigheterna för hbtq-personer har genom olika reformer stärkts i Sverige. Detta har skett genom lagändringar, som införande av diskrimineringsförbud, stärkta rättigheter inom familjerätten och insatser mot hatbrott. Nedan följer en kronologisk översikt över några reformer som genomförts för att stärka och främja hbtq-personers lika rättigheter.

Illustration: Regeringskansliet

Ändrad könstillhörighet

Under förra mandatperioden tog regeringen flera initiativ för att få en modern lagstiftning för ändrad könstillhörighet på plats. Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss innehållande förslag till ny lagstiftning. Lagrådet avstyrkte dock regeringens förslag och framförde allvarlig kritik. Kritiken kommer nu att beaktas i den fortsatta beredningen. Regeringens högt ställda ambitioner om att ge transpersoner makt över sina liv, sina kroppar och sin identitet kvarstår i allra högsta grad. Regeringen har för avsikt att förenkla processen för den som upplever att den inte är född i rätt kropp sett till givet kön. Transpersoner drabbas i högre grad än samhället i stort av psykisk ohälsa. Regeringens ambition är att stärka individens integritet och makten över sitt eget liv.

Illustration: Regeringskansliet

Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

Den 27 november 2017 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner redogör i detta betänkande för resultaten av kartläggning av transpersoners levnadsvillkor.

Innehåll om Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Prenumerera

Totalt 68 träffar.