Sakråd från Näringsdepartementet

Sakråd om den strategiska planen för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken

Publicerad

Den 1 oktober bjuder landsbygdsminister Jennie Nilsson in till ytterligare ett sakråd om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) i Sverige. Vid sakrådet kommer olika behov diskuteras och vad som är möjligt och lämpligt att göra inom ramen för den strategiska planen.

Ladda ner:

Syftet med sakrådet är att inhämta synpunkter inför kommande arbete med att prioritera mellan de behov som identifierats som ett resultat av den bilagda SWOT-analysen.

SWOT-analysen som sådan diskuterades vid förra sakrådet, i januari 2019, och bifogas nu i en mer slutlig form (se bilaga 1) som bakgrund till behovsdiskussionen.

Ett antal behov har identifierats kopplade till vart och ett av de nio specifika EU-målen för GJP (se bilaga 2). Vid sakrådet kommer följande frågeställningar diskuteras:

  1. Vilka av dessa behov anser er organisation vara viktigast för att respektive mål ska kunna uppnås? Vilka är mindre viktiga?
  2. För vilka behov anser er organisation att GJP innehåller ändamålsenliga åtgärder som skulle ge goda förutsättningar att uppfylla målen, utan alltför stort administrativt krångel? Vilka passar inte i den strategiska planen?
  3. Motivera dina prioriteringar och val.
  4. Vad bör vi tänka på för att åstadkomma förenkling i den här fasen av processen, dvs. prioritering mellan de identifierade behoven?