Mikael Damberg

Aktuellt från Mikael Damberg

  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

    Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen. Statsministern har gett jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i uppdrag att intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I arbetet ingår hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Just nu pågår arbetet med ett nytt åtgärdsprogram som kommer presenteras inom kort.

Regeringen föreslår utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål

På en digital pressträff presenterade inrikesminister Mikael Damberg en lagrådsremiss om utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål. Syftet är att få en mer modern, flexibel och effektiv handläggning av framför allt stora brottmål. Han gav även en uppdaterad lägesbild kring skjutningar, sprängningar och de brottsbekämpande myndigheternas samarbete mot grov och organiserad brottslighet.

Satsningar i vårbudgeten för att stärka rättskedjan

Regeringen förstärker myndig­heternas arbete med brotts­bekämp­ning med ytterligare 250 miljoner kronor i vårbudgeten. Sats­ningarna inne­bär bland annat fler åkla­gare, ökad kapa­citet inom landets häkten och anstalter, samt ökad förmåga att komma åt organi­serad brotts­lighet.

Kriminalvården får 6 miljoner kronor för att förstärka det återfallsförebyggande arbetet och Brottsförebyggande rådet (Brå) får 6 miljoner kronor för att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige.

Årlig redo­visning av myndig­hets­gemen­samt arbete mot organi­serad brotts­lighet

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag tagit del av 2020 års redo­visning om resul­taten av den myndig­hets­gemen­samma sats­ningen mot organi­serad brotts­lighet. Resul­taten visar bland annat betyd­ligt fler utdömda fängelseår och det högsta besla­get av narkotika sedan sats­ningen inleddes 2009.

Regeringen föreslår ändring i grav­frids­lagen för att utöka möjlig­heterna till under­vattens­­verk­samhet vid M/S Estonia

I en propo­sition före­slår regeringen en ändring i grav­frids­lagen. Syftet är att möjlig­göra undervattens­verk­samhet för att utreda förlis­ningen av M/S Estonia.

– Det behöver under­sökas hur de tidigare odoku­mente­rade skadorna har upp­kommit. Genom den föres­lagna ändringen i grav­frids­lagen anpassar regeringen lag­stift­ningen enligt Statens haveri­kommissions önske­mål, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Innehåll från Mikael Damberg

Prenumerera

Totalt 1300 träffar.