Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Satsningar i vårbudgeten för att stärka rättskedjan

    Regeringen förstärker myndig­heternas arbete med brotts­bekämp­ning med ytterligare 250 miljoner kronor i vårbudgeten. Sats­ningarna inne­bär bland annat fler åkla­gare, ökad kapa­citet inom landets häkten och anstalter, samt ökad förmåga att komma åt organi­serad brotts­lighet.

    Kriminalvården får 6 miljoner kronor för att förstärka det återfallsförebyggande arbetet och Brottsförebyggande rådet (Brå) får 6 miljoner kronor för att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige.

  • Ändrade regler i utlänningslagen

    Den 8 april höll Morgan Johansson en digital pressträff tillsammans med Märta Stenevi. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om ändrade regler i utlänningslagen. Ändringarna föreslås för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder.

Inreseförbuden till Sverige – detta gäller

Den 31 mars trädde förlängningen av det generella inreseförbudet i kraft. Kravet på uppvisande av negativt covid-19-test kvarstår vid inresa från alla länder. Samtidigt upphävdes också de särskilda inreserestriktionerna vid resa från Danmark och Norge, men kravet på att visa upp negativt covid-19-test vid inresa gäller även för resor från dessa länder. Inreseförbuden har förlängts till och med den 31 maj.

Regeringen föreslår utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål

På en digital pressträff presenterade inrikesminister Mikael Damberg en lagrådsremiss om utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål. Syftet är att få en mer modern, flexibel och effektiv handläggning av framför allt stora brottmål. Han gav även en uppdaterad lägesbild kring skjutningar, sprängningar och de brottsbekämpande myndigheternas samarbete mot grov och organiserad brottslighet.

Regeringen stärker skyddet för Sveriges säkerhet

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag på ändringar i säkerhetsskyddslagen. Förslagen innebär bland annat att de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan förhindras att ingå avtal och andra samarbeten som kan skada Sveriges säkerhet. Inrikesminister Mikael Damberg presenterade förslagen under en digital pressträff.

Förslag till grundlagsändring som möjliggör en bredare kriminalisering av deltagande i terroristorganisation

Den 16 mars tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot ett delbetänkande från 2020 års grundlagskommitté. Delbetänkandet rör frågan om behov av ytterligare möjligheter att begränsa föreningsfriheten i syfte att möjliggöra en generell kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 6162 träffar.